KASABAMIZDA SATIŞI YAPILACAK OLAN ARSALAR

AFYONKARAHİSAR DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KASABAMIZDA SATIŞA ÇIKARILACAK OLAN ARSALAR

AFYONKARAHİSAR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZMALLARIN

 

Sıra No

Taşınmaz No

Mahalle/Kasaba/Köy

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhalenin Tarihi ve Saati

1

03010113139

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

135

1

1.187,75

1.187,75

Konut Alanı

47.550,00

9.510,00

01.08.2018-10:00

2

03010113140

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

135

2

1.250,50

1.250,50

Konut Alanı

50.050,00

10.010,00

01.08.2018-10:15

3

03010113141

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

135

3

1.213,60

1.213,60

Konut Alanı

48.550,00

9.710,00

01.08.2018-10:30

4

03010113194

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

138

1

1.124,50

1.124,50

Konut Alanı

45.000,00

9.000,00

01.08.2018-10:45

5

03010113195

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

138

2

1.198,51

1.198,51

Konut Alanı

47.950,00

9.590,00

01.08.2018-11:00

6

03010113127

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

143

1

1.066,27

1.066,27

Konut Alanı

48.000,00

9.600,00

01.08.2018-11:15

7

03010113128

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

143

2

1.143,75

1.143,75

Konut Alanı

51.500,00

10.300,00

01.08.2018-11:30

8

03010113177

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

147

1

1.133,16

1.133,16

Konut Alanı

51.000,00

10.200,00

01.08.2018-11:45

9

03010113178

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

147

2

1.110,51

1.110,51

Konut Alanı

50.000,00

10.000,00

01.08.2018-14:00

10

03010113218

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

153

1

1.305,28

1.305,28

Konut Alanı

52.250,00

10.450,00

01.08.2018-14:15

11

03010113219

Nuribey Kasabası

-

Arsa

-

153

2

1.032,78

1.032,78

Konut Alanı

41.350,00

8.270,00

01.08.2018-14:30

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Hazineye ait 115 adet (1.-115. sıra) taşınmazın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hızalarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.


1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),
d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel hukuk kişiliğini temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.


3- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.


4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

 

751 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Başkan


ABDULLAH ÇAKMAK
 BAŞKAN
Hava Durumu
Saat